Torpedo vs Armeets

01-01-2021 12:30
3rd match day

Player statistic

Alexander Lyubimov FOUL 00:19    
    00:55 ASSIST Daniil Lipskiy
    00:55 GOAL Maxim Korobov
    01:34 ASSIST Pavel Taraskin
    05:49 ASSIST Nikita Pozdnyakov
    05:49 GOAL Daniil Lipskiy
    06:51 ASSIST Daniil Lipskiy
    06:51 GOAL Nikita Pozdnyakov
    07:53 ASSIST Maxim Afanasiev
    07:53 GOAL Nikita Pozdnyakov
Anatoliy Prus ASSIST 12:10    
Eugeniy Natalchenko GOAL 12:10    
Gordey Zarkov ASSIST 12:37    
Yanovskiy Sergey GOAL 12:37    
    13:17 ASSIST Nikita Pozdnyakov
    13:17 GOAL Daniil Lipskiy
Yanovskiy Sergey ASSIST 14:51    
Alexander Lyubimov GOAL 14:51    
Yanovskiy Sergey ASSIST 19:49    
Anatoliy Prus GOAL 19:49    
Gordey Zarkov ASSIST 23:32    
Yanovskiy Sergey GOAL 23:32    
    23:46 ASSIST Grigorii Baranchukov
    23:46 GOAL Maxim Afanasiev
    24:36 ASSIST Pavel Taraskin
    24:36 GOAL Daniil Lipskiy
    28:19 YC Pavel Taraskin
    28:51 ASSIST Maxim Afanasiev
    28:51 GOAL Daniil Lipskiy
    01:34 GOAL Daniil Lipskiy

Leave a Reply

Your email address will not be published.