MOGILEV vs Torpedo

19-01-2021 09:30
18 th match day

Player statistic

Ilya Kliachyn ASSIST 01:49    
Aleksey Shantika GOAL 01:49    
    02:35 ASSIST Anatoliy Prus
    02:35 GOAL Alexander Lyubimov
    04:03 ASSIST Alexander Lyubimov
    04:03 GOAL Artem Novosilniy
Aleksey Shantika ASSIST 05:16    
Gennady Malaschenko GOAL 05:16    
    09:51 ASSIST Alexander Lyubimov
    09:51 GOAL Anatoliy Prus
Aleksey Shantika ASSIST 12:33    
Ilya Kliachyn GOAL 12:33    
    14:39 FOUL Aleksey Furman
Ilya Kliachyn ASSIST 17:14    
Gennady Malaschenko GOAL 17:14    
    18:31 FOUL Gordey Zarkov
Aleksey Shantika ASSIST 22:32    
Ilya Kliachyn GOAL 22:32    
    24:31 ASSIST Gordey Zarkov
    24:31 GOAL Vladislav Kuzmin
Aleksey Shantika ASSIST 29:54    
Ilya Kliachyn GOAL 29:54    
Dmitriy Kozlov FOUL 29:59