MOGILEV vs Torpedo

13-01-2021 09:30
13 th match day

Player statistic

    01:00 ASSIST Gordey Zarkov
    01:00 GOAL Alexander Lyubimov
Miroslav Skok FOUL 06:05    
    06:05 GOAL Gordey Zarkov
    08:08 ASSIST Anatoliy Prus
    08:08 GOAL Artem Novosilniy
    08:57 ASSIST Gordey Zarkov
    08:57 GOAL Aleksey Furman
    10:12 ASSIST Alexander Lyubimov
    10:12 GOAL Anatoliy Prus
    10:31 ASSIST Alexander Lyubimov
    10:31 GOAL Anatoliy Prus
    15:14 FOUL Gordey Zarkov
    15:38 FOUL Alexander Lyubimov
    19:58 ASSIST Anatoliy Prus
    19:58 GOAL Alexander Lyubimov
    21:19 ASSIST Alexander Lyubimov
    21:19 GOAL Vladislav Kuzmin
    27:29 GOAL Vladislav Kuzmin