CHICAGO GHOSTS vs MOGILEV

19-01-2021 20:00
18 th match day

Player statistic

Evgeniy Babitskiy ASSISTS 00:52    
Mikhail Romanov GOAL 00:52    
Georgiy Badalyan ASSISTS 02:19    
Evgeniy Babitskiy GOAL 02:19    
    03:02 ASSISTS Aleksey Shantika
    03:02 GOAL Ilya Bobko
    08:47 ASSISTS Aleksey Shantika
    08:47 GOAL Gennady Malaschenko
    09:38 ASSISTS Ilya Kliachyn
    09:38 GOAL Yanovskiy Sergey
    10:17 ASSISTS Ilya Kliachyn
    10:17 GOAL Aleksey Shantika
Mikhail Romanov FOUL 12:29    
Pavel Vergunov ASSISTS 12:38    
Alexander Krotov GOAL 12:38    
Georgiy Badalyan ASSISTS 12:55    
Pavel Vergunov GOAL 12:55    
    18:55 ASSISTS Aleksey Shantika
    18:55 GOAL Gennady Malaschenko
Egor Pakholchenko ASSISTS 21:17    
Mikhail Romanov GOAL 21:17    
    25:19 ASSISTS Konstantin Drobish
    25:19 GOAL Ilya Kliachyn
Egor Pakholchenko ASSISTS 26:33    
Georgiy Badalyan GOAL 26:33    
Egor Pakholchenko ASSISTS 28:32    
Evgeniy Babitskiy GOAL 28:32