MOSKOVSKIY ESHELON vs SHEST’ TROLLEY

26-04-2022 07:00
Top League Day 61

Player statistic

    00:26 GOAL Ilya Yadrenov
    00:26 ASSIST Pavel Kutyakov
    01:56 GOAL Ilya Yadrenov
    01:56 ASSIST Pavel Kutyakov
    06:36 GOAL Maksim Antonov
    06:36 ASSIST Ilya Yadrenov
    11:37 GOAL Pavel Kutyakov
    11:37 ASSIST Ilya Yadrenov
    15:49 GOAL Ivan Kechkin
    15:49 ASSIST Pavel Kutyakov
    22:11 GOAL Pavel Kutyakov
    22:11 ASSIST Boris Smirnov
    23:54 GOAL Ilya Yadrenov
    23:54 ASSIST Pavel Kutyakov
    24:25 GOAL Ivan Kechkin
    24:25 ASSIST Ilya Yadrenov
Gleb Morulev GOAL 26:29    
Ramiz Ganeev ASSIST 26:29    
Gleb Morulev GOAL 28:58    
Ramiz Ganeev ASSIST 28:58