MOLOTOBOYTSY vs SHEST’ TROLLEY

19-04-2022 12:00
Top League Day 54

Player statistic

Pavel Belov FOUL 05:15    
    11:02 GOAL Pavel Kutyakov
    11:02 ASSIST Ilya Yadrenov
    12:58 FOUL Ivan Kechkin
Pavel Belov FOUL 13:06    
    19:52 GOAL Boris Smirnov
    19:52 ASSIST Ivan Kechkin
    22:00 YC Ivan Kechkin
    23:53 GOAL Ilya Yadrenov
    23:53 ASSIST Pavel Kutyakov
    27:50 GOAL Ilya Yadrenov
    27:50 ASSIST Pavel Kutyakov