MOLOTOBOYTSY vs SHEST’ TROLLEY

15-04-2022 09:00
Top League Day 50

Player statistic

    00:59 GOAL Ilya Yadrenov
    00:59 ASSIST Pavel Kutyakov
Maksim Boykin GOAL 02:13    
Andrey Shamanin ASSIST 02:13    
    12:52 FOUL Maksim Antonov
Maksim Boykin GOAL 12:52    
    13:26 GOAL Pavel Kutyakov
    13:26 ASSIST Ilya Yadrenov
    21:43 GOAL Ilya Yadrenov
    21:43 ASSIST Maksim Antonov
    25:07 GOAL Pavel Kutyakov
    25:07 ASSIST Ilya Yadrenov
    27:20 GOAL Ilya Yadrenov
    27:20 ASSIST Maksim Antonov
    29:42 GOAL Pavel Kutyakov
    29:42 ASSIST Ivan Kechkin