MOLOTOBOYTSY vs SHEST’ TROLLEY

07-04-2022 12:00
Top League Day 42

Player statistic

    02:21 GOAL Ivan Kechkin
    02:21 ASSIST Pavel Kutyakov
Maksim Boykin FOUL 04:33    
    04:42 GOAL Pavel Kutyakov
    04:42 ASSIST Ivan Kechkin
Ilya Kovtun GOAL 09:04    
Egor Evteev ASSIST 09:04    
Artem Mikhalin FOUL 18:03    
    29:11 GOAL Ivan Kechkin
    29:11 ASSIST Ilya Yadrenov