MOLOTOBOYTSY vs MOSKOVSKIY ESHELON

16-05-2022 11:00
Top League Day 81

Player statistic

    04:23 GOAL Arslan Yamalov
    04:23 ASSIST Nikita Milekhin
Aleksandr Syzhenkov GOAL 04:45    
Evgeniy Pogonchenkov ASSIST 04:45    
    05:32 GOAL Arslan Yamalov
    05:32 ASSIST Nikita Milekhin
Vladimir Malevich GOAL 07:00    
Ivan Gladkih ASSIST 07:00    
    11:46 GOAL Pavel Vasiliev
Evgeniy Pogonchenkov GOAL 13:29    
Aleksandr Syzhenkov ASSIST 13:29    
Ivan Gladkih GOAL 22:28    
Vladimir Malevich ASSIST 22:28    
Aleksandr Syzhenkov GOAL 28:14    
Ivan Gladkih ASSIST 28:14    
    29:14 FOUL Arslan Yamalov