MOLOTOBOYTSY vs MOSKOVSKIY ESHELON

01-05-2022 07:00
Top League Day 66

Player statistic

    02:21 GOAL Pavel Vasiliev
    02:21 ASSIST Ramiz Ganeev
    08:09 FOUL Ramiz Ganeev
    09:59 GOAL Gleb Morulev
    09:59 ASSIST Sergei Gusarov
    17:57 GOAL Sergei Gusarov
    17:57 ASSIST Gleb Morulev
Egor Evteev FOUL 27:34    
    29:01 FOUL Ramiz Ganeev