MOLOTOBOYTSY vs LEDIANYE VOINY

22-05-2022 14:00
Top League Day 87

Player statistic

    01:48 GOAL Aleksandr Reshetov
    01:48 ASSIST Vadim Rybakov
    06:25 GOAL Dmitriy Gavrilovich
    06:25 ASSIST Ivan Petin
Egor Evteev FOUL 06:51    
    06:51 GOAL Dmitriy Gavrilovich
Vladimir Malevich GOAL 11:50    
Aleksandr Syzhenkov ASSIST 11:50    
Aleksandr Syzhenkov FOUL 13:37    
Pavel Weiner GOAL 18:18    
Egor Evteev ASSIST 18:18    
    22:12 FOUL Aleksandr Reshetov
    22:40 GOAL Dmitriy Gavrilovich
    22:40 ASSIST Aleksandr Reshetov
    23:15 GOAL Dmitriy Gavrilovich
    23:15 ASSIST Vadim Rybakov