MOLOTOBOYTSY vs LEDIANYE VOINY

10-05-2022 14:00
Top League Day 75

Player statistic

    08:47 GOAL Grigorii Baranchukov
    08:47 ASSIST Mikhail Zaraiskiy
    10:15 GOAL Dmitriy Gavrilovich
    10:15 ASSIST Aleksandr Reshetov
    17:32 GOAL Grigorii Baranchukov
    17:32 ASSIST Mikhail Zaraiskiy
Ivan Gladkih GOAL 19:52    
Egor Evteev ASSIST 19:52    
    20:26 FOUL Grigorii Baranchukov
Maksim Boykin GOAL 20:26    
Ivan Gladkih GOAL 24:05    
Maksim Boykin ASSIST 24:05    
    29:06 GOAL Vadim Rybakov
    29:06 ASSIST Mikhail Zaraiskiy
    29:56 FOUL Grigorii Baranchukov