MOLOTOBOYTSY vs LEDIANYE VOINY

04-05-2022 14:00
Top League Day 69

Player statistic

    06:11 GOAL Grigorii Baranchukov
    06:11 ASSIST Ivan Petin
    11:21 GOAL Ivan Petin
    11:21 ASSIST Grigorii Baranchukov
    12:19 GOAL Aleksandr Reshetov
    12:19 ASSIST Dmitriy Gavrilovich
    23:49 GOAL Aleksandr Reshetov
    23:49 ASSIST Dmitriy Gavrilovich
    27:07 GOAL Dmitriy Gavrilovich
    27:07 ASSIST Vadim Rybakov
    29:08 GOAL Aleksandr Reshetov
    29:08 ASSIST Vadim Rybakov