Armeets vs SHEST’ TROLLEY

21-04-2022 14:00
Top League Day 56

Player statistic

    04:29 GOAL Boris Smirnov
    04:29 ASSIST Ilya Yadrenov
Arseniy Lashenov GOAL 05:29    
Maxim Repin ASSIST 05:29    
    09:48 GOAL Pavel Kutyakov
    09:48 ASSIST Maksim Antonov
Arseniy Lashenov GOAL 12:06    
Gleb Miroshnikov ASSIST 12:06    
    12:47 GOAL Ivan Kechkin
    12:47 ASSIST Pavel Kutyakov
Gleb Miroshnikov GOAL 21:47    
Maxim Repin ASSIST 21:47    
Arseniy Lashenov GOAL 28:56    
Gleb Miroshnikov ASSIST 28:56