Armeets vs MOLOTOBOYTSY

16-05-2022 08:00
Top League Day 81

Player statistic

    01:05 GOAL Evgeniy Pogonchenkov
    01:05 ASSIST Vladimir Malevich
    01:43 GOAL Ivan Gladkih
    01:43 ASSIST Evgeniy Pogonchenkov
    07:04 GOAL Vladimir Malevich
    07:04 ASSIST Evgeniy Pogonchenkov
    10:15 GOAL Artem Mikhalin
    10:15 ASSIST Ivan Gladkih
Maxim Korobov YC 14:08    
    14:08 GOAL Ivan Gladkih
    18:28 GOAL Evgeniy Pogonchenkov
    18:28 ASSIST Artem Mikhalin
Maxim Repin GOAL 20:31    
Ilya Karlin ASSIST 20:31    
Arseniy Lashenov GOAL 25:42    
Mikhail Kukareka ASSIST 25:42    
Arseniy Lashenov GOAL 29:50    
Maxim Korobov ASSIST 29:50