Armeets vs MOLOTOBOYTSY

29-04-2022 10:00
Top League Day 64

Player statistic

Arseniy Lashenov GOAL 01:16    
Ivan Lebedev ASSIST 01:16    
Arseniy Lashenov GOAL 04:53    
Ilya Karlin ASSIST 04:53    
    12:26 GOAL Evgeniy Pogonchenkov
    12:26 ASSIST Denis Kazakov
Ivan Lebedev GOAL 17:16    
Maxim Repin ASSIST 17:16    
Maxim Repin GOAL 22:46    
Arseniy Lashenov ASSIST 22:46    
Ilya Karlin GOAL 23:19    
Maxim Repin ASSIST 23:19    
Maxim Repin GOAL 26:35    
Arseniy Lashenov ASSIST 26:35    
Arseniy Lashenov GOAL 28:04    
Ivan Lebedev ASSIST 28:04