URALETS vs MOLOTOBOYTSY

21-06-2021 16:00
The 3rd Match Day

Player statistic

Vladimir Kalugin GOAL 04:46    
Anton Borko ASSISTS 04:46    
Ilya Ruzhitsiy FOUL 05:09    
    06:14 FOUL Igor Kamenshikov
    07:54 GOAL Igor Kamenshikov
    07:54 ASSISTS Andrei Panchuk
Anton Borko GOAL 17:57    
Vladimir Kalugin ASSISTS 17:57    
Anton Borko GOAL 20:19    
Vladimir Kalugin ASSISTS 20:19    
Vladimir Kalugin GOAL 22:48    
Anton Borko ASSISTS 22:48    
    26:45 GOAL Arsen Ramazanov
    26:45 ASSISTS Igor Kamenshikov
Pavel Podluboshnov GOAL 29:17    
Vladimir Kalugin ASSISTS 29:17