URALETS vs FERRUM

24-06-2021 08:00
The 6th Match Day

Player statistic

    08:42 GOAL Vladislav Shiryaev
    08:42 ASSISTS Ilya Bobko
    09:56 GOAL Vladislav Shiryaev
    09:56 ASSISTS Ilya Bobko
Pavel Podluboshnov GOAL 10:44    
Andrei Tarasov ASSISTS 10:44    
    12:37 GOAL Evgeniy Nechaev
    12:37 ASSISTS Ilya Bobko
    13:06 GOAL Evgeniy Nechaev
    13:06 ASSISTS Ivan Gromov
Aleksey Kudreman GOAL 13:33    
Andrei Tarasov ASSISTS 13:33    
Anton Borko GOAL 16:08    
Vladimir Kalugin ASSISTS 16:08    
    17:56 GOAL Evgeniy Nechaev
    17:56 ASSISTS Bulat Baikeev
Eugeniy Kostin FOUL 23:56    
    23:56 GOAL Ilya Bobko
Pavel Podluboshnov GOAL 26:59    
Anton Borko ASSISTS 26:59    
Eugeniy Kostin GOAL 28:41    
Vladimir Kalugin ASSISTS 28:41    
    29:59 FOUL Vladislav Shiryaev

Additional information

SportrecsID
ScyDXV-hMvgRKhRjPK90Vg