MOLOTOBOYTSY vs URALETS

25-06-2021 11:00
The 7th Match Day

Player statistic

    01:18 GOAL Anton Borko
    01:18 ASSIST Eugeniy Kostin
    02:37 GOAL Aleksey Kudreman
    02:37 ASSIST Eugeniy Kostin
    03:51 GOAL Aleksey Kudreman
    03:51 ASSIST Eugeniy Kostin
    04:09 GOAL Eugeniy Kostin
    04:09 ASSIST Andrei Tarasov
Igor Kamenshikov FOUL 07:54    
    08:51 GOAL Aleksey Kudreman
    08:51 ASSIST Vladimir Kalugin
    09:37 GOAL Vladimir Kalugin
    09:37 ASSIST Eugeniy Kostin
    24:25 GOAL Aleksey Kudreman
    24:25 ASSIST Andrei Tarasov