LEDIANYE VOINY vs MOLOTOBOYTSY

29-06-2021 16:00
The 10th Match Day

Player statistic

Nikita Kacedym GOAL 00:31    
Aleksey Gusev ASSISTS 00:31    
    04:14 GOAL Denis Ismagilov
    04:14 ASSISTS Grigoriy Koryazhin
Aleksandr Toryanik GOAL 04:24    
Nikita Kacedym ASSISTS 04:24    
    07:40 GOAL Andrei Panchuk
    07:40 ASSISTS Igor Kamenshikov
Sergey Gaskov GOAL 08:53    
Nikita Kacedym ASSISTS 08:53    
    11:36 GOAL Denis Ismagilov
    11:36 ASSISTS Arsen Ramazanov
Mikhail Milekhin GOAL 15:23    
Nikita Kacedym ASSISTS 15:23    
    17:00 RC Grigoriy Koryazhin
Mikhail Milekhin GOAL 17:00    
    17:54 GOAL Arsen Ramazanov
    17:54 ASSISTS Denis Ismagilov
Sergey Gaskov FOUL 23:49    
    23:49 GOAL Denis Ismagilov
Mikhail Milekhin GOAL 27:41    
Nikita Kacedym ASSISTS 27:41    

Additional information

SportrecsID
cDPVxLAVyFfoJPBYuqDlmw