FERRUM vs BELSK

07-07-2021 13:00
The 15th Match Day

Player statistic

Bulat Baikeev GOAL 02:30    
Ilya Bobko ASSISTS 02:30    
    08:44 GOAL Nikita Pozdnyakov
    08:44 ASSISTS Ilya Kuzikov
    12:05 GOAL Andrei Chvanchikov
    12:05 ASSISTS Mikhail Syroezhkin
    16:38 GOAL Egor Feofanov
    16:38 ASSISTS Ilya Kuzikov
    17:41 GOAL Andrei Chvanchikov
    17:41 ASSISTS Egor Feofanov
Bulat Baikeev GOAL 18:27    
Valery Vasiliev ASSISTS 18:27    
Bulat Baikeev GOAL 21:32    
Vladislav Shiryaev ASSISTS 21:32    
Vladislav Shiryaev GOAL 22:51    
Bulat Baikeev ASSISTS 22:51    
Ivan Gromov GOAL 23:55    
Bulat Baikeev ASSISTS 23:55    
Evgeniy Nechaev GOAL 27:19    
Vladislav Shiryaev ASSISTS 27:19    
Ilya Bobko GOAL 28:13    
Bulat Baikeev GOAL 28:13